Reglement facturering

Reglement voor automatische incasso en facturering van contributie, entreegeld en gouden inzet

Zoals besproken in de ALV d.d. 27 november 2015 en vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 december 2015

1. Contributie

Alle leden zijn jaarlijks contributie verschuldigd naargelang de leeftijdscategorie waarin men valt. De hoogte van de contributie wordt eens per jaar vastgesteld door de ALV. De contributiebedragen voor het komende seizoen worden zodra vastgesteld gepubliceerd op de website.

2. Entreegeld

Ieder nieuw lid is entreegeld verschuldigd bij toetreding tot de club. Het entreegeld zal gelijktijdig met de eerste incasso worden gefactureerd en geïnd. De ALV kan besluiten af te zien van het heffen van entreegeld. Het bestuur is gemachtigd in bijzondere gevallen ontheffing tot betaling van entreegeld te verlenen.

3. Gouden inzet

Alle leden in de leeftijd tussen 18 en 70 jaar zijn verplicht zich voor 9 uur vrijwillig in te zetten voor de club; dit wordt de gouden inzet genoemd. Lees hier verder aangaande de gouden inzet. Men kan ervoor kiezen de gouden inzet af te kopen voor het bedrag van 60 euro. Dit kun je doorgeven via ledenadministratie@bltv.nl.

4. Automatische incasso

Met ingang van het seizoen 2016 is voor nieuwe leden automatische incasso van contributie en gouden inzet de enige mogelijke betalingswijze.

Voor bestaande leden is er een mogelijkheid de  jaarlijkse contributie en gouden inzet te voldoen door middel van automatische incasso. Dit is derhalve geen verplichting maar wordt wel van harte aanbevolen door het bestuur. Het vereenvoudigt het innen van deze financiële bijdragen en reduceert zo de vrijwilligersinzet voor de ledenadministratie.

Bij verlening van een incassomachtiging wordt de contributie in één termijn in februari geïncasseerd. De gouden inzet wordt later in het seizoen gefactureerd en afgeschreven. klik hier om naar het toestemmingsformulier ‘automatische incasso’ te gaan.

Bij het mislukken van een incasso door bijvoorbeeld onvoldoende saldo op de rekening, stornering of foutieve bankgegevens, kunnen extra administratiekosten in rekening worden gebracht.

Bij stornering wegens onvoldoende saldo wordt binnen 2 weken de incasso nog een keer aangeboden. Indien dan wederom niet geïncasseerd kan worden wordt 2,50 euro administratie kosten in rekening gebracht en zult u zelf het factuur bedrag moeten overmaken (inclusief de € 2,50 administratiekosten).

5. Factuur

Alle leden ontvangen een factuur voor de contributie en gouden inzet per e-mail. Bestaande leden die (nog) geen incassomachtiging hebben afgegeven of er de voorkeur aangeven zelf per overschrijving te betalen ontvangen hun factuur per e-mail en dienen deze factuur binnen de voorgeschreven termijn te betalen. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste e-mailadres aan de ledenadministratie. U kunt uw e-mail adres ook zelf aanpassen na inloggen op de website.

6. Te late betaling

De contributie dient binnen 30 dagen na facturering te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met een administratieve boete. Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, kan in overeenstemming met het bepaalde in de statuten met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen, en derhalve ook niet aan trainingen en wedstrijden kan deelnemen, totdat geheel aan de achterstallige betalingsverplichtingen is voldaan.

7. Opzegging

Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt zonder opzegging stilzwijgend verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 31 december van het lopende seizoen plaats te vinden. Opzeggen dient (bij voorkeur per e-mail) te geschieden aan de ledenadministratie (ledenadministratie@bltv.nl). Een aangetekende brief sturen kan ook, stuur die dan naar het adres van BLTV t.a.v. ledenadministratie.

Er wordt per e-mail een ontvangstbevestiging van de opzegging verstuurd. Als u geen bevestigingsmail hebt ontvangen binnen 10 werkdagen dan kan het zijn dat de opzegging niet is ontvangen. Controleer ook uw spam/junk e-mail. U dient dan contact op te nemen met de ledenadministratie.

Mondelinge afmeldingen of afmeldingen gericht aan trainers, coaches, bestuursleden, etc., kortom bij andere personen dan de ledenadministratie worden niet geaccepteerd. Indien opzegging plaatsvindt op of na 31 december, dient men het gehele contributie- en gouden inzetbedrag voor het eerstvolgende seizoen te voldoen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Tussentijds opzeggen is niet mogelijk, ook niet in geval van verhuizing, werken in het buitenland, ziekte, blessures of overstappen naar een andere club of sport. Bij opzeggingen gedurende het seizoen vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Als u uw lidmaatschap opzegt, dan dient u tevens uw machtiging in te trekken. Het is dus niet zo dat door opzegging van het lidmaatschap de machtiging automatisch vervalt.

8. Tennislessen en lidmaatschap BLTV

De lessen bij BLTV worden volledig zelfstandig verzorgd door Vitasports. Tijdens de lesuren van Vitasports mogen uitsluitend cursisten, opgegeven bij Vitasports, de trainingsbanen bij BLTV betreden. Voor deelname aan de trainingen dient men lid te zijn van BLTV.