Geschiedenis van BLTV

24 feb 1913: BLTV ontstaat aan de Tennisstraat in Breda, nabij het huidige OLV lyceum. 2 betonnen banen en een clubhuis, jeugd werd niet toegelaten. In het stadsarchief komt in 1905 de naam BLTV al voor.

1928 de Hollandse Kunstzijde Industrie = H. K. I. ( later Enka, AKU en Akzo), legt voor zijn werknemers 2 tennisbanen aan bij de latere Ruitersboslaan, en een klein houten clubhuis in Art Deco stijl. Regenwater op het platdak opgevangen kon als douche dienst doen. BLTV besloot naast de H. K. I. zelf ook 2 banen in 'die polder' aan te leggen. De clubs verwierven enige faam door de organisatie van competitie en van de  Bredasche Tennis Kampioenschappen -BTK- , uiteindelijk 52x  gespeeld op het BLTV park!

In 1929 leidt de Crisis, 10 jaar voor de 2e Wereldoorlog, ook bij de HKI tot massa ontslagen. 

In 1933 verkoopt de HKI, zijn banen aan de BLTV en BLTV vestigt zich vanaf dat moment definitief in de weilanden aan de Oranjelaan.

In 1935 schrijft de inspecteur der belastingen onder de titel “Belasting van de Doode Hand”:"Ik heb de eer u mede te delen, dat voor het belastingjaar 1934 tot dusver geen aangifte van het vermogen van uw instelling is gedaan  Ik verzoek U dit verzuim binnen een week te herstellen".                                

Toenmalig voorzitter Mathon, reageert handgeschreven per kerende post: "naar aanleiding van Uw schrijven, moet ik U tot mijn leedwezen berichten dat voor de Bredasche Lawn Tennis Vereeniging nimmer een balans wordt opgemaakt zoodat ik niet in staat ben,  U daarvan een gewaarmerkt afschrift in te leveren:   De onroerende goederen, eigendom van de Vereeniging, zijn gelegen te Breda Sectie i  no 1377 groot 43,30 Aren zijn in het boekjaar 1933 gekocht van de N.V. Hollandse  Kunstzijde  Industrie  te  Breda voor de som van  fl. 10.000,- (tennisbaan, tribunes, clubhuisje met kleedlokaal en grond)"  

In 1941 lezen over we over een stroom rantsoen en de distributie van tennisschoenen. De wedstrijden konden wel doorgaan zoals blijkt uit de toernooi krant van 1943:OFFICIEEL ORGAAN VOOR REGELING VAN DE 16e BREDASCHE TENNIS KAMIOENSCHAPPEN 133 deelnemers 226 partijen in 4 dagen te spelen 'dat de wedstrijdleiding voor groote moeilijkheden wordt gesteld zal eenieder begrijpen. Hierbij komt dan nog het groote bezwaar dat er geen nieuwe ballen meer zijn te verkrijgen en dat men het in hoofdzaak zal moeten doen met opgepompte en met vilt gerecouverde ballen”. "wij menen goed te doen reeds bij voorbaat bij het toeschouwend publiek aan te dringen op in acht nemen van gepast stilzwijgen gedurende het spel, waardoor de mogelijkheid van de voor de spelers zoo onontbeerlijke concentratie zal worden verhoogd; op aanwezigheid van kinderen die het spel niet begrijpen wordt geen prijs gesteld”

Het in de begin jaren vooral  uit militairen bestaande BLTV, was een erg besloten vereniging, waar je alleen middels ballotage lid van kon worden.

7 mei 1945 vanuit de kazerne een schrijven:"Geachte Mejuffrouw (Tombrink) mij is ter ore gekomen, dat officieren van het Nederlandse leger, tijdelijk gestationeerd in Breda, tegen vergoeding en meebrengen van ballen, gebruik mogen maken van de B.L.T.V. Gaarne vernam ik van U, of hiervoor ook militairen beneden de rang van officier in aanmerking komen. Zij zouden n.l. een half dozijn vrij goede ballen ter beschikking kunnen stellen. Uw bericht met belangstelling tegemoet ziende, verblijf ik, Hoogachtend Sold M.L.Verplak Army  No. 5962 Netherlands Mil.Missie 33 C/A Unit , B.L.A."

In 1951 werd er een 5e baan in gebruik genomen. De BLTV telde 171 senioren, 46 junioren, 8 buiten leden en  16 donateurs, onderhoud van het clubhuis bedroeg 88,28 gld.

In 1958 33ste Bredase Kampioenschappen…. "een laatste woord tot alle toeschouwers die wij beschouwen als onze niet-betalende gasten  en welke wij, gelijk de gastheer betaamt, bij deze vertrouwd  willen maken met de regels van het huis. U bent als tennisliefhebber genodigd. Een kleuterafdeling of hondenkennel kunnen wij U helaas niet bieden. Uw lieve lastposten zult U dus wel thuis moeten laten".

BLTV kon in die jaren de hand leggen op een deel van het landelijk gebied van boer Luykx, waardoor er rondom de banen grazende pony's in een weldadige rust en knotwilgen bij de oefenmuur stonden. Langzamerhand echter werd de omgeving volgebouwd.

In 1969 schrijft later erelid Will Brand in de jeugdhoek van het clubblad "Iedere woensdagmiddag hebben wij 80 junioren voor clubtraining op 2 banen, daarbij 2 banen voor de jeugd competitie, dat is een goede training voor de jeugd die er al iets van af weet  en ook voor alle anderen leuk en leerzaam om naar te kijken. Jullie begrijpen wel, dat de speelgelegenheid dan niet zo groot is. Smokkel daarom ook geen vriendjes en vriendinnetjes op de baan, dat is niet fair tegenover de leden die lang moeten wachten en........... het zwembad is toch ook niet gratis.

In 1970 bemande het echtpaar Hajer de banen en de bar. ’s Winters zette Jan, tijdgenoot van Tom Okker, ook de banen onder water zodat er al snel  op een dun laagje ijs geschaatst kon worden. Er bestaat een fraaie film van dit ouderwetse ijsvermaak op de banen van de BLTV. Onder aanvoering van deze oud top tennisser werd de club in de 70 er jaren weer zeer actief  op het gebied van wedstrijdtennis maar moest, na een glorie periode tot op het allerhoogste nationaal niveau, in 2010 en 2011 BLTV, die top ook weer los laten om reden van financiële aard.                                     

Op 2 oktober 1977 werd de eigen tennis hal in gebruik genomen. De kosten bedroegen naar verluid 1,6 miljoen gulden  De leden gingen in een extra ALV akkoord met het aangaan van een lening hiervoor.

In 1980 kwam Het internationale A en CDE toernooi in de plaats voor de BTK en wederom stond BLTV  in de belangstelling “Indiers, Australiers, Argentijnen: Engels de voertaal op tournooi van BLTV “ kopte BN de Stem. Haarhuis won dit toernooi de laatste 3 keer . Ook andere landelijke toppers als Tine de Zwaan, Manon Bollegraf, Ellie Vesies, Tom Nijssen, Jack Willemen en Chris Vermeeren, later voor Nike in de hele wereld jeugdspelers scoutend, en vele buitenlanders speelden zich aan de Ruitersbos-laan in de kijker.

80 , 90-er jaren  In de jaren 80 wist BLTV aardig van feesten en in die zeer gezellige ambiance zijn de beroemde “cocktail” toernooien ontstaan. Destijds duurden die 2 dagen, op zondag eindigend met een groot buffet voor zo'n 200 personen waar veel cocktails werden geschonken. Het groeide uit tot een humoristisch en gekostumeerd toernooi in de meest gekke thema’s. Attributen en entourage waren altijd tot in het kleinste detail en met veel humor bedacht en uitgevoerd. Uit de breed lachende gezichten op oudere foto's proef je de stemming bij die historische momenten (2003 – 2008): Nog weer Later werd dit het “familietoernooi” waar ook de jeugd nauw bij betrokken werd. Eveneens oergezellig voor deelnemers was het Door Robaard koffietoernooi, een jaarlijks  terugkerende traditie van 2 ochtenden samen taarten eten, koffie drinken en tennissen.

In 1998 kriebelde het prestatie tennis weer bij de BLTV.  Met zijn filosofie  "als we 100 jaar zijn,  moet  het eerste team het hoogst haalbare bereikt hebben" wist Ad Suijkerbuijk voorzitter Leonard Berger  te verleiden tot een herstart van een A toernooi en een upgrading van de competitie. Opnieuw werd er een eigen club trainer gevonden  die BLTV naar de hoofdklasse moest brengen. Heftige discussies met de recreanten in de vereniging gingen daar mee gepaard, maar toch werd dit streven uiteindelijk akkoord bevonden.

In 1999  werd derhalve de 80-87 reeks weer op gepikt met een  A** toernooi, dat al snel doorgroeide naar A**** voor heren en A *** voor dames. Categorieën 2 t/m 8 maakten van datzelfde toernooi deel uit. De toernooi week werd wegens gebrek aan verlichting in week 26 gepland, zodat we in de week met de kortste nachten, partijen tot 22.30 uur door konden spelen. Hortensia's, werden iedere winnaar 's deel, en omzoomden de baan bij de finale op het centercourt. Aardbeien met slagroom vonden hun weg bij het massaal toegestroomde publiek op de tribunes. O.l.v. 7 "rayon hoofden" waren meer dan 100 leden geheel vrijwillig bereid, die kar mee te trekken en de – bescheiden - revenuen gingen naar de clubkas. Waar de totale begroting van de Bredasche Kampioenschappen in 1966 nog fl. 1359,- bedroeg, kwam die, dank zij sponsoring in 2002 op fl. 75000, - uit.  Tijdens het A toernooi kon je in de omgeving van het park over de auto's en fietsen lopen

in 2003 werd als klapstuk aan het begin van het 90 jaar bestaan, de entree van het park totaal vernieuwd. Het gehele voorterrein werd o.l.v. Piet van Toren, parkbewoner en beheerder en Ad de Kort, door leden opnieuw bestraat. Dat jaar kende zo'n hete zomer dat het grondwater 1 week onbereikbaar bleef voor onze pomp (81 meter diep) en we wedstrijden als in de woestijn speelden. Naast veel zonneschijn zagen we af en toe ook een drupje regen op ons park. Het ledental steeg intussen wel naar 840 leden onder wie zeker 300 junioren. Dat jaar ging ook de eerste website de lucht in.

In 2005 namen wij met veel spijt afscheid van het beheerders echtpaar Piet en Tine van Toren, waar de BLTV letterlijk en figuurlijk jaren op heeft kunnen bouwen. Zij hadden het park volledig onder controle. De  jeugd at smakelijk de frites met majo en appelmoes, de competitie spelers na de wedstrijden gezamenlijk een biefstuk en de veteranen de spareribs, die zij eigenhandig voor hen bereidden.

In 2007 wordt de eerste editie van het Breda- Future toernooi georganiseerd. Het werd in de daarop volgende jaren de sterkst bezette Future in de wereld, met een enorme uitstraling. Weer kwamen  de spelers uit de hele wereld naar Breda, nu om hun ATP punten te verdienen Niet voor niets kreeg deze Future op 26-1-2013 de prijs voor beste evenement van de stad Breda in 2012  Zo bleef en blijft de geschiedenis binnen de BLTV omgeving zich in golfwegingen  herhalen.                                  

2010 De terugkerende discussie van meerdere besturen met en binnen de vereniging, maar ook met buurtbewoners, is uiteindelijk ten faveure van kunstverlichting beslecht.

Vanaf 2011 konden Michael en Giso daardoor ook de recreanten hun eigen Bredase toernooi op de BLTV banen teruggeven op een later tijdstip in het seizoen.

Dé BLTV-er bestaat niet zo bleek in 2002 uit een uitvoerige SWOT-analyse in, maar dat ons park voor velen aangenaam ontspanning biedt, staat als een paal boven water. Wat is er door de jaren heen allemaal niet georganiseerd en hoe veel gezelligheid niet genoten. Een kroniek kan helaas niet volledig zijn en van de duizenden foto's kunnen we alleen maar een paar sfeer impressies geven. Zij spreken boekdelen en frissen je geheugen in zeer positieve zin weer op!

De BLTV is vitaal en leeft, al meer dan 100 jaren ook al is het dipje, door opnieuw een economische crisis, de afgelopen jaren misschien wat diep geweest. Clubtrainers, clubhuizen, prestatietennis komen en gaan. Voor - al of niet prestatieve- recreatie biedt ons park dan ook prachtig gelegenheid. Zolang we ballen niet hoeven op te pompen en met Vredestein's vilt hoeven te revèteren, wagen wij het ook deze crisis voor de gemiddelde BLTV-er wat te relativeren. Wel blijven we uitzien naar een verbetering van de accommodatie, maar daar staan geldschieters niet voor  in de rij, hopelijk het bataljon - om bij onze roots te blijven - nieuwe vrijwilligers wel.

2013 Onze eerste 100 jaar "de Eeuw van BLTV"  zit er op. We hebben de 2e eeuw in het jaar 2014 een buitengewoon goede wending gegeven.          

Een vereniging als de Bredasche Lawn Tennis Vereeniging bestaat van, voor en door zijn leden. Daar geeft dit historisch overzicht wel blijk van! Een historie om trots op te zijn.